Türk BayrağiKonuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 0/5 - 0 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Forum Kuralları
#1
OYUNSEN Forum Genel Kuralları

BİRİNCİ BÖLÜM: TEMEL KURALLAR VE HUKUKA UYGUNLUK

Amaç
MADDE 1- (1) Bu kuralların amacı ; forumun ( OYUNSEN'in ) genel işleyişini ve üyelerin forum içerisindeki her türlü paylaşım ile ticari işleri Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı hükümleri esas olmak kaydıyla işbu kurallara göre düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu kuralların kapsamı; forum üyeleri; tüm paylaşımları, mesajları, oluşturdukları konuların içerikleri ve ticari ilişkileridir.

Tanımlamalar
MADDE 3- (1) Kuralların uygulanmasında; platform ve forum tanımları OYUNSEN'i ifade eder.

(2) Kurallardaki uzaklaştırma yaptırımlarında belirlenen süreler alt ve üst sınırları ifade eder.İşbu sınırlar yaptırım süresine dahildir.

Üyelerin Sorumlulukları
MADDE 4- (1) Bu platforma kayıtlı olan her üye; yazdığı iletilerden, özel mesajlarından, paylaşımlardan, oluşturdukları konuların içeriklerden ve ticari işlerden sorumludur.

(2) Üyelerin forumda belirlediği giriş şifresinin güvenliğini sağlamaları bu maddenin 1. fıkrası hükümlerine tabidir.

T.C. Mevzuatına aykırı haller
MADDE 5- (1) Bu platformda Türkiye Cumhuriyeti Anayasası , 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5651 sayılı kanun ve ilgili sair kanun/yönetmelik hükümlerine aykırı hiçbir ileti yazılamaz, ticari eylemlerde bulunulamaz ve paylaşım yapılamaz.

Hukuka aykırılık ve hukuki uyuşmazlıklarda OYUNSEN'in sorumluluğu
MADDE 6- (1) 5.maddenin 1. fıkrasına göre ortaya çıkabilecek bir hukuka aykırı eylem veya hukuki uyuşmazlık durumunda, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ( KVKK ) kapsamında; adli/kolluk makamlarına sunulmak üzere tüm veriler (Log kayıtları, Üye profilinde kayıtlı ise T.C Kimlik bilgisi, İsim, Soyisim, Cep telefon numarası ve IP adresleri) 5 (beş) yıl süreyle saklanır.

İKİNCİ BÖLÜM: İLETİLERİN VE PAYLAŞIMLARIN DÜZENİ
Anlamsız iletiler ve paylaşımlar ile ileti sayısının artırılması amacı
MADDE 7- (1) Forumda bilgi verme niteliğini haiz olmayan, anlamsız içerik ihtiva eden konu açılması veya açılmış konuya bu niteliklere sahip ve konunun amacına aykırı ileti yazılması halinde;

(2) Forumdaki ileti sayısını artırma güdüsü ile hareket edilmesi halinde;
Üyenin konuları, mesajları silinerek uyarılır. Uyarılan üyenin bu madde hükümlerine aykırı hareketine devamı tespit edilirse üye; 1 ila 5 gün süresince forumdan uzaklaştırılır.

Hukuka ve adaba aykırı haller
MADDE 9- (1) Her üye toplumda teamül haline gelen kurallara, ahlâka ve adaba uygun düşen mesajlar yazmakla bu kurallara uygun içerikler oluşturmakla yükümlüdür.

(2) Bu maddenin 1. Fıkrasında yer alan yükümlülüklere aykırı hareket eden üyeler 2 ila 3 ay süresince forumdan uzaklaştırılır.

İçeriği suç teşkil eden ve ilgili kanun hükümlerine aykırı paylaşımlar
MADDE 10- (1) Forumda üyelerin açtıkları konularda, içeriklerde, mesajlarda aşağıdaki unsurları ihtiva eden hususların varlığı ve bu içerikleri barındıran her türlü platformun tanıtımı halinde üye 1 aydan az olmamak üzere forumdan uzaklaştırılır:

a) Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına aykırı suç teşkil eden her türlü içerik.
b) 957 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na ve ilgili diğer kanun hükümlerine göre yasal hak sahibi veya dağıtıcısının izni olmadan paylaşılan download linkleri, müzik (mp3), film ve diğer fikir ve sanat eserleri.
c) 5651 sayılı kanun ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu çerçevesinde katalog suçlarına ve genel hükümlere tabi yetişkin içerik

Hacking haberleri ve paylaşımı
MADDE 11- (1) Hukuka aykırı yollarla ele geçirilen web sitelerine ait haberler aşağıda yazılı haller dışında gövde gösterisi veya bu eylemi gerçekleştiren grubu övmek veya desteklemek amacıyla paylaşılamaz, yayınlanmış haber konularına bu amaçla ileti yazılamaz.

a) Basına yansımış veya toplum veya dünya nezdinde infial uyandırma niteliğini haiz haberler

(2) Yukarıdaki fıkra hükmüne aykırı hareket eden üye 5 günden az olmamak üzere forumdan uzaklaştırılır.

İleti yazma şekli
MADDE 12- (1) Üyenin; forumdaki paylaşım ve iletilerinin tamamını kalın (bold), eğik (italik) veya büyük harflerle yazması yasaktır.

(2) Üye, forumda bir konu içerisinde art arda 3 (üç) veya üzeri ileti yazamaz.

(3) Yukarıdaki yükümlülüğe aykırı hareket eden üyenin iletisi düzenlenir ve kendisi uyarılır. Bu tutumun devam ettiği saptanırsa üye; 1 ila 3 gün süresince forumdan uzaklaştırılır. Bu tutumun ceza almasına rağmen değişmemesi halinde 5 günden az olmamak üzere forundan uzaklaştırılır.

ATATÜRK, Cumhurbaşkanı ve diğer 3. şahıslar aleyhine yazılan iletiler
MADDE 13- (1) Bu platformda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsına ilişkin 5816 sayılı ATATÜRK ALEYHİNE İŞLENEN SUÇLAR HAKKINDA KANUN’a aykırı hareket edilmesi ve Türk Ceza Kanunu 299. Maddede hükmü bulunan ‘Cumhurbaşkanına Hakaret’ suçunun işlenmesi halinde; Cumhuriyet Başsavcılığına forum yönetimi tarafından suç duyurusunda bulunulur ve 6. Madde hükümleri esas alınarak bilgileri adli/kolluk makamları ile paylaşılır.

(2) Üyeler, devlet başkanları, devlet büyükleri, siyaset ve din adamları yada diğer önemli 3. şahıslar aleyhine konusu suç teşkil eden hiçbir paylaşımda, iletide ve ticari eylemde bulunamaz.

(3) Bu maddenin 1. fıkrasına aykırı hareket eden üye; süresiz, bu maddenin 2. fıkrasına aykırı hareket eden üye; 1 aydan az olmamak üzere forumdan uzaklaştırılır.

Kişilik haklarına saldırı ve hakaret suçunun işlenmesi
MADDE 14- (1) Forumda diğer üyelere karşı 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 24. ve 25. Maddelerinde hükmü bulunan kişilik hakkına saldırı ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 125.maddesine aykırı hakaret suçunun işlenmesi halinde;

Üyenin mesajları ve konuları uyarılmadan silinir ve üye 5 ila 90 gün süresince forumdan uzaklaştırılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: FORUM DÜZENİ

Yanlış kategoride açılan konular
MADDE 15- (1) Forumda uygun olmayan kategoride yapılan paylaşım ve ticari nitelikteki konular yönetimce uygun kategoriye taşınır.

(2) Yukarıdaki fıkra hükmüne aykırı üye uyarıldığı halde aynı davranışa devam etmesi halinde üye; 1 ila 2 gün süresince forumdan uzaklaştırılır.

Üyelik bilgilerinin paylaşılması
MADDE 16- (1) Üyenin, forumdan süreli veya süresiz uzaklaştırılmış başka bir kişi ile üyelik bilgilerini (şifresini) paylaştığı ve cezalı üye tarafından bu hesaba girişi tespit edildiği takdirde;
hesabını bilerek yada bilmeyerek paylaşan üye 1 aydan az olmamak üzere forumdan uzaklaştırılır.

Forum yönetimi hakkında görüş ve düşünceler
MADDE 17- (1) Yönetim hakkındaki görüş ve düşünceler forum genel kuralları dairesinde belirtilir.

(2) Yönetim aleyhine gerçekleştirilecek, içeriği suç teşkil eden hakaret eylemleri ve kişilik haklarına saldırı halinde Türk Ceza Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre her yönetici yasal şikayet ve dava hakkına sahiptir.

(3) Yönetimin aldığı kararlar neticesinde mağdur olduğunu düşünen her üye mağduriyetinin giderilmesi talebinde bulunabilir. Bu talepler bu maddenin 2.fıkrasında yazan eylemleri ihtiva edemez.

a) Yukarıdaki fıkraya göre forumdan haksız bir sebeple uzaklaştırıldığını düşünen üye, destek@oyunsen.com e-posta adresine gerekçeli savunmasıyla birlikte başvurarak gerçekleştirilen cezai işlemin forum kurallarına aykırı olduğunu belirtip uzaklaştırma cezasının kaldırılmasını veya indirilmesini talep edebilir.
b) Taleplerin asılsız olması veya forum kuralları ile ahlak ve adaba aykırı şekilde iletilmesi halinde üyenin uzaklaştırma cezasına en az 30 gün süre eklenir.

(4) Yukarıdaki 1.fıkra, 2.fıkra ve 3.fıkra (a, b bentleri hariç) hükümlerine aykırı hallerde üye, forumdan en az 10 gün süreyle uzaklaştırılır. Hakaretin derecesine göre forum yönetimi üyeyi süresiz olarak uzaklaştırabilir.

Suçlamanın kanıta dayanması
MADDE 18- (1) Forum dahilinde veya başka gerçek veya sanal platformlarda ticari eylemlerde bulunan gerçek/tüzel kişiler hakkında doğrudan dolandırı-cı ve benzeri suçları içeren isnatlarda bulunulamaz. Bu kişilerce mağdur edildiğini ileri süren üye öncelikle adli/kolluk makamlarına başvurmalıdır.

(2) Yukarıdaki fıkraya göre mağdur olduğunu ileri süren üye isnadını (iddiasını) ispatla yükümlüdür. İsnadını delile dayandırmayan üye 3 günden az olmamak üzere forumdan uzaklaştırılır.

Din, dil ve ırk ayrımcılığı ile siyasi söylemler ihtiva eden iletiler
MADDE 19- (1) Üye; forum dahilinde aşağıda yazılı alanlarda ve kurallarda tanımlanmayan tüm alanlarda din, dil ve ırk ayrımı ihtiva eden, siyasi (ideolojik) ve ırkçı söylemlerle toplum vicdanını zedeleyen ileti yazamaz, paylaşım yapamaz, ticari eylemlerde bulunamaz:

a) Avatar
b) İmza
c) Üye Profil kısımları
d) Forum geneli mesajlaşma alanları
e) Özel mesaj alanları

(2) Hiçbir üye forum dahilinde siyasi (ideolojik) ve dini tartışma yaratacak konu açamaz, açılan konulara bu unsurları ihtiva eden ileti yazamaz ve ticari eylemde bulunamaz.

(3) Bu maddenin 1. ve 2. fıkrası yükümlülüklerine uymayan üyeler önce uyarılır sonrasında aynı davranışa devam edenler 3 ila 15 gün süresince forumdan uzaklaştırılır.

Uzaklaştırılan üye adına paylaşım ve ticaret yapma
MADDE 20- (1) Bu platformdan uzaklaştırılan üyeler ile ilgili hareket eden üye uyarılır. Bu tür üyeler adına ileti yazılması, konu açılması, paylaşımda bulunulması veya ticari işlemler yapılması hallerinde;

Bu paylaşımları ve iletileri uzaklaştırılan üye adına yazan diğer üye önce uyarılır davranışa devam edenler 1 ila 3 Ay süresince forumdan uzaklaştırılır.;

Birden fazla üyeliğe sahip olunması ( Multi Üyelik )
MADDE 21- (1) Forumda Kurumsal Rank ve Bireysel üyelik dışında birden fazla üyeliğe sahip olunamaz. Bir hesabında Kurumsal Rank alarak ticari işlerinde diğer hesabı ise şahsi ve bireysel işleri için kullanabilir. her iki üyelik birbirinin konularına yazamaz ve ticaret puanı veremez. Bu üyelerin herhangi bir üyeliği banlandığında diğer üyeliğide banlanır. Aynı IP üzerinden birden fazla hesap kullanılması halinde üye; sebebini forumda açılan ilgili konuya açıkça belirtmek zorundadır.

Rahatsızlık veren tanıtımlar
MADDE 22- (1) Kişi talep etmedikçe Özel Mesaj (PM) göndererek web sitesi, ürün tanıtımları vb. ticari hiçbir reklam yapılamaz.

(2) Yukarıdaki fıkra hükümlerine aykırı hareket eden üye uyarılır.Bu tür tanıtımlar yapılmaya devam edildiği takdirde üye 5 gün ila 1 ay süresince forumdan uzaklaştırılır.

Başka iletişim kanallarında gerçekleşen haller
MADDE 23- (1) Bu platform dışında diğer iletişim kanalları vasıtasıyla gerçekleşen hakaret fiili, kişilik haklarının ihlali gibi hallerde üye adli/kolluk makamlarına başvurmalıdır.

(2) Bu platform üzerinden haberleşip diğer iletişim kanalları üzerinden gerçekleştirilmesi planlanan ticari eylemlerde dolandırıcılık sebebiyle mağduriyet oluşursa, bu kanallardan alınan kayıtlar delil niteliğini haizdir.

MADDE 24- (1)Forumda açılan şikayet konularına sadece Moderatör yanıt verebilir. Herhangi bir şekilde şikayet konularına yorum atan alıntı yaparak cevap veren kişiler Minumum 3 gün olmak üzere Moderatörün insiyatifinde uzaklaştırma; tekerrür halinde farklı zaman ve konularda da olsa yorum atan kişiler ise süresiz uzaklaştırma alacaktır.

MADDE 25- (1)Forumda ticaret amaçlı açılan konulara mesaj atarak yok bunun şuradaki fiyatı şu neden pahalıya satıyorsunuz şeklinde konu baltalayıcı mesajlar atmak yasaktır. Aynı şekilde minumum 3 gün olmak üzere uzaklaştırma alabilirsiniz.

MADDE 26- (1)Kişilerin kutsal değerlerine hakaret etme, kutsal değerler hakkında konu açma, toplum gözünde kutsallık kazanmış değerler hakkında yorum yapma veya tartışma ve misyoner faaliyetler gerçekleştirme durumunda ise üyelik tamamen silinir. Foruma kayıt olan tüm kullanıcılar forum kurallarını kabul etmiştir.

YUKARIDA YAZILI KURALLAR HARİCİ
MADDE 27- (1)Yukarıdaki kurallarda yazılı olmayan fakat genel ahlâka ve etik kurallarına ters düşen, yazışmalarda, ticari işlemlerde ve her türlü eylemde bulunan üyelere uygulanacak ceza yöneticilerin insiyatifine bırakılmıştır.

MADDE 28- (1)OYUNSEN Yönetimi "Oy" ile seçilen bir yönetim değildir. Bu sebeple yönetim ile ilgili konu açmak, Yöneticilerin ve Forumun huzurunuzu bozmak, saygısızca yazılar yazmak yasaktır. Bu üyelerin alacağı ceza 1 aydan az olmamak üzere yöneticilerin insiyatifindedir.
     ═════════════════════════════════════════════
       [Resim: logoc.png]   OYUNSEN ONLINE GAMING COMMUNITY  [Resim: logoc.png]
                           - www.OYUNSEN.com -
    [Resim: logoc.png] OyunSen HL Server IP: hl.oyunsen.com:27015[Resim: logoc.png]
Bul
}}
Teşekkürü veren: c00L , ☪ alikvp ☪

#2
(05-31-2020, 01:40 AM)TSuNaMi Adlı Kullanıcıdan Alıntı:
OYUNSEN Forum Genel Kuralları

BİRİNCİ BÖLÜM: TEMEL KURALLAR VE HUKUKA UYGUNLUK

Amaç
MADDE 1- (1) Bu kuralların amacı ; forumun ( OYUNSEN'in ) genel işleyişini ve üyelerin forum içerisindeki her türlü paylaşım ile ticari işleri Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı hükümleri esas olmak kaydıyla işbu kurallara göre düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu kuralların kapsamı; forum üyeleri; tüm paylaşımları, mesajları, oluşturdukları konuların içerikleri ve ticari ilişkileridir.

Tanımlamalar
MADDE 3- (1) Kuralların uygulanmasında; platform ve forum tanımları OYUNSEN'i ifade eder.

(2) Kurallardaki uzaklaştırma yaptırımlarında belirlenen süreler alt ve üst sınırları ifade eder.İşbu sınırlar yaptırım süresine dahildir.

Üyelerin Sorumlulukları
MADDE 4- (1) Bu platforma kayıtlı olan her üye; yazdığı iletilerden, özel mesajlarından, paylaşımlardan, oluşturdukları konuların içeriklerden ve ticari işlerden sorumludur.

(2) Üyelerin forumda belirlediği giriş şifresinin güvenliğini sağlamaları bu maddenin 1. fıkrası hükümlerine tabidir.

T.C. Mevzuatına aykırı haller
MADDE 5- (1) Bu platformda Türkiye Cumhuriyeti Anayasası , 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5651 sayılı kanun ve ilgili sair kanun/yönetmelik hükümlerine aykırı hiçbir ileti yazılamaz, ticari eylemlerde bulunulamaz ve paylaşım yapılamaz.

Hukuka aykırılık ve hukuki uyuşmazlıklarda OYUNSEN'in sorumluluğu
MADDE 6- (1) 5.maddenin 1. fıkrasına göre ortaya çıkabilecek bir hukuka aykırı eylem veya hukuki uyuşmazlık durumunda, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ( KVKK ) kapsamında; adli/kolluk makamlarına sunulmak üzere tüm veriler (Log kayıtları, Üye profilinde kayıtlı ise T.C Kimlik bilgisi, İsim, Soyisim, Cep telefon numarası ve IP adresleri) 5 (beş) yıl süreyle saklanır.

İKİNCİ BÖLÜM: İLETİLERİN VE PAYLAŞIMLARIN DÜZENİ
Anlamsız iletiler ve paylaşımlar ile ileti sayısının artırılması amacı
MADDE 7- (1) Forumda bilgi verme niteliğini haiz olmayan, anlamsız içerik ihtiva eden konu açılması veya açılmış konuya bu niteliklere sahip ve konunun amacına aykırı ileti yazılması halinde;

(2) Forumdaki ileti sayısını artırma güdüsü ile hareket edilmesi halinde;
Üyenin konuları, mesajları silinerek uyarılır. Uyarılan üyenin bu madde hükümlerine aykırı hareketine devamı tespit edilirse üye; 1 ila 5 gün süresince forumdan uzaklaştırılır.

Hukuka ve adaba aykırı haller
MADDE 9- (1) Her üye toplumda teamül haline gelen kurallara, ahlâka ve adaba uygun düşen mesajlar yazmakla bu kurallara uygun içerikler oluşturmakla yükümlüdür.

(2) Bu maddenin 1. Fıkrasında yer alan yükümlülüklere aykırı hareket eden üyeler 2 ila 3 ay süresince forumdan uzaklaştırılır.

İçeriği suç teşkil eden ve ilgili kanun hükümlerine aykırı paylaşımlar
MADDE 10- (1) Forumda üyelerin açtıkları konularda, içeriklerde, mesajlarda aşağıdaki unsurları ihtiva eden hususların varlığı ve bu içerikleri barındıran her türlü platformun tanıtımı halinde üye 1 aydan az olmamak üzere forumdan uzaklaştırılır:

a) Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına aykırı suç teşkil eden her türlü içerik.
b) 957 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na ve ilgili diğer kanun hükümlerine göre yasal hak sahibi veya dağıtıcısının izni olmadan paylaşılan download linkleri, müzik (mp3), film ve diğer fikir ve sanat eserleri.
c) 5651 sayılı kanun ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu çerçevesinde katalog suçlarına ve genel hükümlere tabi yetişkin içerik

Hacking haberleri ve paylaşımı
MADDE 11- (1) Hukuka aykırı yollarla ele geçirilen web sitelerine ait haberler aşağıda yazılı haller dışında gövde gösterisi veya bu eylemi gerçekleştiren grubu övmek veya desteklemek amacıyla paylaşılamaz, yayınlanmış haber konularına bu amaçla ileti yazılamaz.

a) Basına yansımış veya toplum veya dünya nezdinde infial uyandırma niteliğini haiz haberler

(2) Yukarıdaki fıkra hükmüne aykırı hareket eden üye 5 günden az olmamak üzere forumdan uzaklaştırılır.

İleti yazma şekli
MADDE 12- (1) Üyenin; forumdaki paylaşım ve iletilerinin tamamını kalın (bold), eğik (italik) veya büyük harflerle yazması yasaktır.

(2) Üye, forumda bir konu içerisinde art arda 3 (üç) veya üzeri ileti yazamaz.

(3) Yukarıdaki yükümlülüğe aykırı hareket eden üyenin iletisi düzenlenir ve kendisi uyarılır. Bu tutumun devam ettiği saptanırsa üye; 1 ila 3 gün süresince forumdan uzaklaştırılır. Bu tutumun ceza almasına rağmen değişmemesi halinde 5 günden az olmamak üzere forundan uzaklaştırılır.

ATATÜRK, Cumhurbaşkanı ve diğer 3. şahıslar aleyhine yazılan iletiler
MADDE 13- (1) Bu platformda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsına ilişkin 5816 sayılı ATATÜRK ALEYHİNE İŞLENEN SUÇLAR HAKKINDA KANUN’a aykırı hareket edilmesi ve Türk Ceza Kanunu 299. Maddede hükmü bulunan ‘Cumhurbaşkanına Hakaret’ suçunun işlenmesi halinde; Cumhuriyet Başsavcılığına forum yönetimi tarafından suç duyurusunda bulunulur ve 6. Madde hükümleri esas alınarak bilgileri adli/kolluk makamları ile paylaşılır.

(2) Üyeler, devlet başkanları, devlet büyükleri, siyaset ve din adamları yada diğer önemli 3. şahıslar aleyhine konusu suç teşkil eden hiçbir paylaşımda, iletide ve ticari eylemde bulunamaz.

(3) Bu maddenin 1. fıkrasına aykırı hareket eden üye; süresiz, bu maddenin 2. fıkrasına aykırı hareket eden üye; 1 aydan az olmamak üzere forumdan uzaklaştırılır.

Kişilik haklarına saldırı ve hakaret suçunun işlenmesi
MADDE 14- (1) Forumda diğer üyelere karşı 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 24. ve 25. Maddelerinde hükmü bulunan kişilik hakkına saldırı ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 125.maddesine aykırı hakaret suçunun işlenmesi halinde;

Üyenin mesajları ve konuları uyarılmadan silinir ve üye 5 ila 90 gün süresince forumdan uzaklaştırılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: FORUM DÜZENİ

Yanlış kategoride açılan konular
MADDE 15- (1) Forumda uygun olmayan kategoride yapılan paylaşım ve ticari nitelikteki konular yönetimce uygun kategoriye taşınır.

(2) Yukarıdaki fıkra hükmüne aykırı üye uyarıldığı halde aynı davranışa devam etmesi halinde üye; 1 ila 2 gün süresince forumdan uzaklaştırılır.

Üyelik bilgilerinin paylaşılması
MADDE 16- (1) Üyenin, forumdan süreli veya süresiz uzaklaştırılmış başka bir kişi ile üyelik bilgilerini (şifresini) paylaştığı ve cezalı üye tarafından bu hesaba girişi tespit edildiği takdirde;
hesabını bilerek yada bilmeyerek paylaşan üye 1 aydan az olmamak üzere forumdan uzaklaştırılır.

Forum yönetimi hakkında görüş ve düşünceler
MADDE 17- (1) Yönetim hakkındaki görüş ve düşünceler forum genel kuralları dairesinde belirtilir.

(2) Yönetim aleyhine gerçekleştirilecek, içeriği suç teşkil eden hakaret eylemleri ve kişilik haklarına saldırı halinde Türk Ceza Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre her yönetici yasal şikayet ve dava hakkına sahiptir.

(3) Yönetimin aldığı kararlar neticesinde mağdur olduğunu düşünen her üye mağduriyetinin giderilmesi talebinde bulunabilir. Bu talepler bu maddenin 2.fıkrasında yazan eylemleri ihtiva edemez.

a) Yukarıdaki fıkraya göre forumdan haksız bir sebeple uzaklaştırıldığını düşünen üye, destek@oyunsen.com e-posta adresine gerekçeli savunmasıyla birlikte başvurarak gerçekleştirilen cezai işlemin forum kurallarına aykırı olduğunu belirtip uzaklaştırma cezasının kaldırılmasını veya indirilmesini talep edebilir.
b) Taleplerin asılsız olması veya forum kuralları ile ahlak ve adaba aykırı şekilde iletilmesi halinde üyenin uzaklaştırma cezasına en az 30 gün süre eklenir.

(4) Yukarıdaki 1.fıkra, 2.fıkra ve 3.fıkra (a, b bentleri hariç) hükümlerine aykırı hallerde üye, forumdan en az 10 gün süreyle uzaklaştırılır. Hakaretin derecesine göre forum yönetimi üyeyi süresiz olarak uzaklaştırabilir.

Suçlamanın kanıta dayanması
MADDE 18- (1) Forum dahilinde veya başka gerçek veya sanal platformlarda ticari eylemlerde bulunan gerçek/tüzel kişiler hakkında doğrudan dolandırı-cı ve benzeri suçları içeren isnatlarda bulunulamaz. Bu kişilerce mağdur edildiğini ileri süren üye öncelikle adli/kolluk makamlarına başvurmalıdır.

(2) Yukarıdaki fıkraya göre mağdur olduğunu ileri süren üye isnadını (iddiasını) ispatla yükümlüdür. İsnadını delile dayandırmayan üye 3 günden az olmamak üzere forumdan uzaklaştırılır.

Din, dil ve ırk ayrımcılığı ile siyasi söylemler ihtiva eden iletiler
MADDE 19- (1) Üye; forum dahilinde aşağıda yazılı alanlarda ve kurallarda tanımlanmayan tüm alanlarda din, dil ve ırk ayrımı ihtiva eden, siyasi (ideolojik) ve ırkçı söylemlerle toplum vicdanını zedeleyen ileti yazamaz, paylaşım yapamaz, ticari eylemlerde bulunamaz:

a) Avatar
b) İmza
c) Üye Profil kısımları
d) Forum geneli mesajlaşma alanları
e) Özel mesaj alanları

(2) Hiçbir üye forum dahilinde siyasi (ideolojik) ve dini tartışma yaratacak konu açamaz, açılan konulara bu unsurları ihtiva eden ileti yazamaz ve ticari eylemde bulunamaz.

(3) Bu maddenin 1. ve 2. fıkrası yükümlülüklerine uymayan üyeler önce uyarılır sonrasında aynı davranışa devam edenler 3 ila 15 gün süresince forumdan uzaklaştırılır.

Uzaklaştırılan üye adına paylaşım ve ticaret yapma
MADDE 20- (1) Bu platformdan uzaklaştırılan üyeler ile ilgili hareket eden üye uyarılır. Bu tür üyeler adına ileti yazılması, konu açılması, paylaşımda bulunulması veya ticari işlemler yapılması hallerinde;

Bu paylaşımları ve iletileri uzaklaştırılan üye adına yazan diğer üye önce uyarılır davranışa devam edenler 1 ila 3 Ay süresince forumdan uzaklaştırılır.;

Birden fazla üyeliğe sahip olunması ( Multi Üyelik )
MADDE 21- (1) Forumda Kurumsal Rank ve Bireysel üyelik dışında birden fazla üyeliğe sahip olunamaz. Bir hesabında Kurumsal Rank alarak ticari işlerinde diğer hesabı ise şahsi ve bireysel işleri için kullanabilir. her iki üyelik birbirinin konularına yazamaz ve ticaret puanı veremez. Bu üyelerin herhangi bir üyeliği banlandığında diğer üyeliğide banlanır. Aynı IP üzerinden birden fazla hesap kullanılması halinde üye; sebebini forumda açılan ilgili konuya açıkça belirtmek zorundadır.

Rahatsızlık veren tanıtımlar
MADDE 22- (1) Kişi talep etmedikçe Özel Mesaj (PM) göndererek web sitesi, ürün tanıtımları vb. ticari hiçbir reklam yapılamaz.

(2) Yukarıdaki fıkra hükümlerine aykırı hareket eden üye uyarılır.Bu tür tanıtımlar yapılmaya devam edildiği takdirde üye 5 gün ila 1 ay süresince forumdan uzaklaştırılır.

Başka iletişim kanallarında gerçekleşen haller
MADDE 23- (1) Bu platform dışında diğer iletişim kanalları vasıtasıyla gerçekleşen hakaret fiili, kişilik haklarının ihlali gibi hallerde üye adli/kolluk makamlarına başvurmalıdır.

(2) Bu platform üzerinden haberleşip diğer iletişim kanalları üzerinden gerçekleştirilmesi planlanan ticari eylemlerde dolandırıcılık sebebiyle mağduriyet oluşursa, bu kanallardan alınan kayıtlar delil niteliğini haizdir.

MADDE 24- (1)Forumda açılan şikayet konularına sadece Moderatör yanıt verebilir. Herhangi bir şekilde şikayet konularına yorum atan alıntı yaparak cevap veren kişiler Minumum 3 gün olmak üzere Moderatörün insiyatifinde uzaklaştırma; tekerrür halinde farklı zaman ve konularda da olsa yorum atan kişiler ise süresiz uzaklaştırma alacaktır.

MADDE 25- (1)Forumda ticaret amaçlı açılan konulara mesaj atarak yok bunun şuradaki fiyatı şu neden pahalıya satıyorsunuz şeklinde konu baltalayıcı mesajlar atmak yasaktır. Aynı şekilde minumum 3 gün olmak üzere uzaklaştırma alabilirsiniz.

MADDE 26- (1)Kişilerin kutsal değerlerine hakaret etme, kutsal değerler hakkında konu açma, toplum gözünde kutsallık kazanmış değerler hakkında yorum yapma veya tartışma ve misyoner faaliyetler gerçekleştirme durumunda ise üyelik tamamen silinir. Foruma kayıt olan tüm kullanıcılar forum kurallarını kabul etmiştir.

YUKARIDA YAZILI KURALLAR HARİCİ
MADDE 27- (1)Yukarıdaki kurallarda yazılı olmayan fakat genel ahlâka ve etik kurallarına ters düşen, yazışmalarda, ticari işlemlerde ve her türlü eylemde bulunan üyelere uygulanacak ceza yöneticilerin insiyatifine bırakılmıştır.

MADDE 28- (1)OYUNSEN Yönetimi "Oy" ile seçilen bir yönetim değildir. Bu sebeple yönetim ile ilgili konu açmak, Yöneticilerin ve Forumun huzurunuzu bozmak, saygısızca yazılar yazmak yasaktır. Bu üyelerin alacağı ceza 1 aydan az olmamak üzere yöneticilerin insiyatifindedir.Kurallarin Yazilmasi iyi oldu bunu baska bir konu Acip sabitlemek lazim bolum acarak Kurallar icin tesekkurler Onur >>
[Resim: 45A15D4E58B132D500B17C0DA73C4EE577D4F360]
}}
Teşekkürü veren: TSuNaMiHızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar:
1 Ziyaretçi


█ Sunucu Sponsoru ►Netlen İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.
Forum Yazılımı ©MyBB